Právní služby

V rámci své advokátní kanceláře poskytuji profesionální servis ve všech oborech práva:

 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Rodinné právo
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Právo obchodních společností
 • Trestní a přestupkové právo
 • Zdravotnické právo
 • Náhrada škody

Náhrada škody a nemajetkové újmy na zdraví

 • Uplatňování náhrady škody a nemajetkové újmy na zdraví napříč všem oblastem práva, zejména náhrady škody a nemajetkové újmy dle občanského zákoníku, náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání, dopravní nehodou, zanedbáním lékařské péče, škody způsobené v souvislosti s trestným činem nebo s činností soudů a orgánů veřejné správy
 • Advokátní kancelář Rožánek je jedním z největších a nejoceňovanějších specialistů v oblasti náhrady nemajetkové újmy z pracovních úrazů a dopravních nehod

Občanské právo, právní vztahy k nemovitostem

 • Věcná práva (převod nemovitostí, ochrana vlastnického práva, darování, věcná břemena, zástavní právo, vypořádání společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví…)
 • Dědická práva (uplatňování práva oprávněných osob, zastupování v dědickém řízení, právní poradenství…)
 • Závazková práva (sepis a posuzování smluv, sepis žalob a s tím spojené zastupování klienta v soudním i mimosoudním řízení…)
 • Bytová problematika
 • Mimosoudní i soudní vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení

Pracovní právo

 • Řešení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem, popřípadě s pracovněprávním vztahem na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr
 • Problematika mezd a odstupného, dohody o hmotné odpovědnosti…
 • Zastupování klientů v soudním řízení v rámci pracovního práva

Rodinné právo

 • Právní vztahy mezi manžely (rozvody, předmanželské smlouvy, úprava výživného…)
 • Právní vztahy mezi rodiči a dětmi (úprava výchovy a vzájemné výživy, určení rodičovství…)

Právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností a jejich změny
 • Převody obchodních podílů a akcií
 • Zrušení a likvidace obchodních společností
 • Zastupování klienta v řízeních před obchodním rejstříkem
 • Právní poradenství společnostem a družstvům

Trestní a přestupkové právo

 • Zastupování poškozených a obviněných před orgány činnými v trestním řízení nebo v rámci řízení přestupkového

Zdravotnické právo

 • Práva pacientů
 • Ochrana osobních údajů
 • Zastupování zdravotnických zařízení v souvislosti s poskytováním zdravotní péče

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup